Algemene leveringsvoorwaarden betreffende opleidingen

 Nelleke Mulder Imago Groep BV Sneek

 

Artikel 1: geldigheid van deze voorwaarden

  1. Deze voorwaarden zijn geldig op alle cursussen die worden verzorgd door Nelleke Mulder Imago Groep BV Sneek.Artikel 2: definities
  1. Nelleke Mulder Imago Groep BV Sneek is een particulier opleidingsinstituut dat cursussen verzorgt op het gebied van o.a. kleuranalyses, visagie en kledinganalyses.
  2. Een cursist is een deelnemer aan een door Nelleke Mulder Imago Groep BV Sneek georganiseerde cursus.
  3. Een cursus bestaat uit één of meer bijeenkomsten van een dag(deel), waarop via planmatige wijze lessen en/of instructies worden gegeven, praktische en/of theoretische trainingen worden gegeven of studiegroepachtige activiteiten worden verzorgd.Artikel 3: aanmelden
  1. Men kan zich uitsluitend schriftelijk aanmelden voor een cursus door een volledig ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier per post of per mail te verzenden. Cursisten ontvangen een schriftelijk bewijs van inschrijving, waarin een vermoedelijke startdatum van de cursus wordt gegeven.
  2. Om de kwaliteit te waarborgen is aan elke cursus een maximum aantal deelnemers verbonden. Plaatsing voor een cursus geschiedt op volgorde van binnenkomst van aanmelding, waarbij de datum van ontvangst bepalend is. Bij overschrijding van het maximum aantal deelnemers worden nieuwe inschrijvingen op de wachtlijst geplaatst. Deelnemers krijgen hiervan bericht.
  3. Cursistengegevens worden op een cursistenoverzicht geplaatst, tenzij men daar bij inschrijving in verband met privacyoverwegingen uit eigen beweging bezwaar tegen maakt.
  4. Nelleke Mulder Imago Groep BV Sneek behoudt zich het recht voor om aanmeldingen van deelnemers te weigeren.
  5. Door ondertekening van het aanmeldingsformulier verklaart de cursist de leveringsvoorwaarden van Nelleke Mulder Imago Groep BV Sneek te hebben ontvangen, te kennen en te aanvaarden.
  6. Na ondertekening van het aanmeldingsformulier heeft men een bedenktermijn van twee weken. Heeft men geen onderdelen van de opleiding dan gevolgd zal het volledige opleidingsbedrag geretourneerd worden. Heeft men echter reeds dan één of meerdere dagen gevolgd zal naar verhouding het niet genoten deel teruggestort worden. Dit zal binnen een termijn van 5 werkdagen plaatsvinden.Artikel 4: kosten
  1. De opleidingskosten zijn excl. BTW. Koffie/thee en broodjes lunch is inbegrepen
  2. De opleidingen zijn vrijgesteld van BTW.    
  3. Artikel 5: betalingsvoorwaarden
  4.  
  5.  
  6.  
  1. De kosten voor deelname aan de cursus zijn bij vooruitbetaling verschuldigd. Ruim voor aanvang van de opleiding zal men een factuur ontvangen.Betaling dient te geschieden door overmaking van het (termijn)bedrag op het hierop vermelde bankrekeningnummer vóór de vervaldatum die op de factuur is vermeld.
  2. Het is mogelijk om schriftelijk een betalingsregeling aan te vragen. Het is aan Nelleke Mulder Imago Groep BV Sneek om dit verzoek te honoreren of te weigeren. Als Nelleke Mulder Imago Groep BV Sneek instemt met dit verzoek wordt de betalingsregeling schriftelijk bevestigd. Deze bevestiging dient als enig bewijs voor de gemaakte afspraken.
  3. Indien geen tijdige betaling plaatsvindt, heeft Nelleke Mulder Imago Groep BV Sneek het recht de deelnemer de toelating tot de cursus te weigeren, dit onverminderd het recht alsnog gehele of gedeeltelijke betaling van het verschuldigde bedrag te vorderen.
  4. Bij wanbetaling komen alle kosten, zoals renteverlies, incassokosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de deelnemer.Artikel 6: Annuleringen
  1. Annulering van een cursus kan uitsluitend schriftelijk en aangetekend plaatsvinden. De datum van binnenkomst geldt als opzegtermijn van de annulering. Nelleke Mulder Imago Groep BV Sneek bevestigt schriftelijk de annulering van een cursist.
  2. Afhankelijk van de datum van binnenkomst worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht:
 • Tot 6 weken voor aanvang van de cursus: € 50,00 administratiekosten
 • vanaf 6 weken tot 3 weken voor aanvang van de cursus: 50% van het cursusgeld
 • vanaf 3 weken voor aanvang van de cursus: 100% van het cursusgeld
  1. Na aanvang van de cursus kan er niet meer geannuleerd worden en zal geen terugbetaling van het cursusgeld plaatsvinden. Indien er sprake is van overmacht zal een verzoek tot terugbetaling aan de directie worden voorgelegd. Een verzoek tot terugbetaling wegens ziekte zal alleen door de directie worden behandeld indien het verzoek gepaard gaat met enige medische documentatie waar de ziekte genoeglijk uit blijkt.
  2. Verzuim van één of meerdere lessen door de cursist geeft geen recht op restitutie van het cursusgeld.
  3. Annuleringskosten zijn onmiddellijk verschuldigd en direct opeisbaar.Artikel 7: cursusdagen
  1. Cursisten ontvangen voor aanvang van de cursus een overzicht met de cursusdagen en/of avonden, plaats en tijd.
  2. Nelleke Mulder Imago Groep BV Sneek behoudt zich het recht om zonder opgaaf van redenen wijzigingen aan te brengen in datum, plaats en tijd van de cursus. Indien een cursist door eenzijdige wijziging van de cursus datum, plaats of tijd verhinderd is, zal een verzoek tot terugbetaling worden aangemerkt als een beroep op overmacht en door de directie worden behandeld.
  3. Als er voor een cursus te weinig aanmeldingen zijn, ter beoordeling van Nelleke Mulder Imago Groep BV Sneek, heeft zij het recht om voor aanvang de cursus te annuleren. Ingeschreven cursisten ontvangen hiervan minimaal 2 weken voor aanvang van de cursus schriftelijk bericht. Indien de cursus definitief wordt geannuleerd, bestaat het recht op terugbetaling van het cursusgeld.
  4. Bij ziekte of verhindering van een docent zoekt Nelleke Mulder Imago Groep BV Sneek gelijkwaardige vervanging. Als dit niet mogelijk is, komt Nelleke Mulder Imago Groep BV Sneek met alternatieve data.
  5. Nelleke Mulder Imago Groep BV Sneek levert de cursus waarvoor de cursist zich heeft ingeschreven conform hetgeen daarover op de website en/of opleidingsbrochure staat vermeld. De cursus zal naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitgevoerd worden. Aldus gaat Nelleke Mulder Imago Groep BV Sneek een inspanningsverbintenis aan met de cursisten.Artikel 8: examen
  6.  
  1. In de opleidingsbrochure wordt aangegeven of er voor de betreffende cursus een examen afgenomen wordt. De wijze van dit examen wordt voor aanvang van de cursus bekend gemaakt. Het examen vormt een verplicht onderdeel van de cursus.
  2. Indien voor alle onderdelen van het examen een voldoende resultaat is behaald zal de cursist een certificaat ontvangen. Het is aan Nelleke Mulder Imago Groep BV sneek om te beoordelen of uit het examen genoeglijk blijkt dat de cursist de cursus met een voldoende resultaat heeft afgerond.
  3. Indien voor één of meerdere onderdelen geen voldoende resultaat is behaald kan er eenmalig kosteloos herexamen afgenomen worden. Artikel 9: Rechten en aansprakelijkheid
  4.  
  1. Het auteursrecht op het voor de cursus ter beschikking gesteld materiaal behoort bij Nelleke Mulder Imago Groep BV Sneek.
  2. Niets uit de uitgave(n) mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enigerlei vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nelleke Mulder Imago Groep BV Sneek.
  3. De naam of een gedeelte van de naam Nelleke Mulder Imago Groep mag in geen enkele situatie en op geen enkele wijze, hetzij schriftelijk, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier dan ook zonder schriftelijke toestemming gebruikt worden.
  4. Voor elke handeling die in strijd is met het in 9.1, 9.2 en 9.3 gestelde, wordt een boete geheven van € 5.000 onverminderd het recht van Nelleke Mulder Imago Groep BV Sneek om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.
  5. Nelleke Mulder Imago Groep BV Sneek is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het verschaffen van onjuiste of onvolledige informatie tijdens de cursis. Tenzij kan worden aangetoond dat de informatie opzettelijk onjuist is verstrekt. Alsdan is Nelleke Mulder Imago groep BV Sneek slechts aansprakelijk voor het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering zal worden gedekt.Artikel 10 : Klachtenregeling10.1 Mocht men als opleidingsdeelnemer een klacht hebben(de eerste moet nog komen)                    dient men zich te richten aan de directie (Nelleke Mulder) van Nelleke Mulder Imago Groep. Binnen 4 weken zal hierop gereageerd worden. Uiteraard zal Nelleke Mulder er alles aan doen om deze klacht op te lossen.Deze derde partij zal zijn dhr. Wiebe Knobbe ondernemerscoach en raadgever voor het MKB          (contact@wiebeknobbe.nl). Nelleke Mulder zal het oordeel van de derde partij in het geschill respecteren en als bindend ervaren. De klacht zal dan indien mogelijk binnen 5 werdagen worden opgelost. Artikel 11: Overige bepalingen
  6.  
  7. Naar aanleiding van een klacht zal Nelleke Mulder Imago groep een dossier opbouwen. Dit dossier zal minimaal drie jaar na afhandeling worden bewaard.
  8. Na het indienen van dit geschil bij de derde partij, streven wij naar een oplossing binnen 4 weken. Mocht er door omstandigheden verder onderzoek wenselijk zijn, zal men uiteraard hiervan tijdig van op de hoogte gesteldworden en gemeld worden hoeveel tijd dit in beslag zal gaan nemen.
  9. Mochten beide partijen hier verhoopt niet tot het gewenste resultaat komen, is het mogelijk dit geschil bij een derde onafhankelijke partij neer te leggen.
  1. Nelleke Mulder Imago Groep BV Sneek heeft op basis van ervaring en onderzoek voor haar bedrijfsactiviteiten een eigen kleurensysteem ontwikkeld. Binnen dit systeem wordt gewerkt met eigen ontwikkelde kleurenwaaiers en kleurendoeken.
  2. Op dit kleurensysteem rust auteursrecht, zoals beschreven in artikel 9 van deze leveringsvoorwaarden.
  3. De inhoud van de cursus voor kleurstyliste is gebaseerd op het in artikel 10.1 ontwikkelde kleurensysteem.
  4. Nelleke Mulder Imago Groep BV Sneek streeft er naar om geschillen omtrent de aangeboden cursussen in onderling overleg, en zo nodig door tussenkomst van een mediator te beeindigen. Mocht er onverhoopt een onoverbrugbaar geschil ontstaan, dan is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing en zal de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden uitsluitend bevoegd zijn om van de geschillen kennis te nemen.

 

Blijf op de hoogte   van onze activiteiten
of volg ons